Postup podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách

Podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách je postup zaradenia klienta do zariadenia nasledovný:

Človek s postihnutím (prijímateľ sociálnej služby), alebo jeho zákonný zástupca, si vyžiada na samosprávnom kraji informáciu, ktoré zariadenie poskytujúce sociálnu starostlivosť (poskytovateľ sociálnej služby) má voľnú kapacitu. Ak budúci prijímateľ sociálnej služby vie o konkrétnom zariadení, ktoré by chcel navštevovať, navštívi priamo zariadenie.

Teda ak vy, alebo váš príbuzný, má záujem navštevovať rehabilitačné stredisko Claudianum, prídete sa informovať priamo na miesto, alebo zavoláte na zverejnený kontakt na stránke. Ak je voľná kapacita a zariadenie bude spĺňať vaše predstavy, obdržíte u nás formuláre, na základe ktorých budete vy, alebo váš príbuzný posudzovaný na samospráve na odkázanosť na sociálnu službu.

Ide o:

  1. Lekársky posudok
  2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  3. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku vypracovaného na samospráve, samosprávny kraj vystaví rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Na tomto podklade, poskytovateľ sociálnej služby (Claudianum) požiada samosprávu o podpísanie zmluvy s prijímateľom soc. služby:

  4. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Postup je azda komplikovaný, ale spoločnými silami sa dá zvládnuť.