Udelené granty

Rok 2008:

 • MPSVR SR - finančná dotácia na debarierizáciu prízemia budovy
 • Accenture Nadačný fond - Nadácia Pontis - finančný dar na prepojenie sveta zdravých a postihnutých pre projekt s názvom "Inšpirujme sa navzájom"
 • Nadácia VÚB - finančný dar na zriadenie "Textilnej dielne" - ktorý sme čerpali po celý rok 2009
 • Rok 2010:

 • BSK - Bratislavský samosprávny kraj - finančná dotácia na 3. etapu rekonštrukcie budovy pre rehabilitačné stredisko
 • Nadácia Orange - finančný dar na zriadenie "Art ateliéru"
 • Nadácia VÚB - grantová schéma Nádej 2010 - projekt "Naučme sa pestovať kvety a pracovať s drevom" - budeme čerpať do septembra 2011
 • Rok 2011:

 • Accenture Nadačný fond - Nadácia Pontis - Materiál do textilnej dielne
 • Rok 2012:

 • Nadácia VÚB zamestnanecký grantový program - kuchyňa - miesto pracovnej terapie
 • Rok 2013:

 • Nadácia SPP - program OPORA - projekty na rozvoj IPRO 2 klientov
 • MPSVR SR - dotácia na nákup materiálno –technického vybavenia priestorov na výkon odborných metód práce a na vytvorenie bezbariérového prostredia
 • IWC - International women club Slovakia - grant na materiálové vybavenie textilnej a kreatívnej dielne