REHABILITAČNÉ STREDISKO CLAUDIANUM

Poskytujeme dennú sociálnu starostlivosť
pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Cenník služieb

Podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby zmluvou podľa § 74 ods. 7 písm. h), ak tento zákon neustanovuje inak.

Sociálne služby €/deň

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

2,00€

Sociálna rehabilitácia

0,00€

Sociálne poradenstvo

0,00€

Ďalšie služby €/deň

Vzdelávacie činnosti

0,00€

Obslužné činnosti

0,50€

Záujmové činnosti

0,50€

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár