REHABILITAČNÉ STREDISKO CLAUDIANUM

Poskytujeme dennú sociálnu starostlivosť
pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Orgány CLAUDIANUM n.o.

Správna rada
Predsedníčka:
Ing. Zuzana Somorovská, spoluzakladateľka CLAUDIANUM n.o.

Členovia:
Mgr. Martin Šeliga, PhD.
Mgr. Veronika Hevierová
Mgr. Jana Machalová
Mgr. Alena Beňová
Mgr. Dana Harmáčková
pani Eva Livová

Revízorka:
Ing. Ľudmila Nemčeková

Manažment
Riaditeľka/ štatutárka:
Mgr. Ivana Gazdíková

Hlavná sociálna pracovníčka:
Mgr. Dagmara Obrtlíková, zodpovedná zástupkyňa zariadenia podľa z. 448/2008 Z.z.

Formy financovania

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, sme neverejný poskytovateľ sociálnej služby.

Nakoľko v minulosti boli všetky zariadenia sociálnych služieb štátne, a teda aj plne podporované štátom. V súčasnosti ich má štát menej, a tak značnú časť dopytu pokrývajú neverejní poskytovatelia sociálnej služby. V praxi to znamená, že ako neverejný poskytovateľ môžeme podať žiadosť vo forme vypracovaného projektu na samosprávny kraj, v ktorom ponúkame svoju kapacitu pre záujemcov o naše zariadenie aj prostredníctvom samosprávy. Ak má samospráva záujem o naše služby rehabilitačného strediska, podpíše s nami zmluvu na obdobie jedného roka, čím nám poskytne aj finančné prostriedky na pokrytie časti nákladov pre fungovanie zariadenia.

Finančná podpora z verejných zdrojov:
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj

Ostatnú časť nákladov pokrývame z iných zdrojov ako sú napr. dary, financie získané z poukázania 2% z dane, granty od príspevkových organizácii a časť nákladov si uhrádza samotný klient.

Ďakujeme za podporu

V roku 2022 nás finančnou dotáciou podporili:
mesto Modra  – 800 EUR
obec Šenkvice – 600 EUR
obec Budmerice – 500 EUR

 

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár